Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries in the Category “Bài viết”

Chương trình đường hầm HTTP bằng Python

written by Phan Đắc Anh Huy, on Jan 14, 2014 1:43:00 AM.

(Bài gửi đến PCNV từ cộng tác viên Vũ Khuê. Xin cảm ơn bạn.)

Giới thiệu

Có những lúc bạn cần kết nối đến máy chủ ngoài mạng nội bộ ở một cổng không thuộc những giao thức ứng dụng phổ biến như HTTP hay HTTPS (cổng 80 hoặc 443). Nhưnng điều đáng buồn là tường lửa chặn yêu cầu đến những cổng ngoài 80 hoặc 443. Khi đó, điều bạn có thể làm là thiết lập một chương trình trên một máy ngoại mạng. Chưong trình này nhận yêu cầu tử cổng 80 hoặc 443 và chuyển nó đến cổng và máy chủ thực sự. Việc này thường được gọi là thiết lập đường hầm (tunneling).

Trên thực tế, chương trình ssh với tuỳ chọn -L thường được sử dụng cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên trong bài này chúng ta sẽ viết chương trinh đường hầm này dựa trên giao thức HTTP. Mục đích chính là miêu tả việc xử lý dữ liệu mạng tầm thấp với Python.

Cấu trúc

Chương trình này gồm 2 thành phần máy khách (client) và máy chủ (server)

 • Tunnel.py: thành phần máy khách. Thành phần này nhận yêu cầu từ một cổng nhất định và bọc dữ liệu này duới dạng một yêu cầu HTTP rồi gửi đến thành phần máy chủ.
 • Tunneld.py: thành phần máy chủ. Thành phần thực chất là một máy chủ HTTP (HTTP server). Khi có yêu cầu gửi đến, nó sẽ đọc yêu cầu này và thực hiện tác vụ tương ứng. Ví dụ như thực hiện kết nối với một máy khác hoặc chuyển dữ liệu từ tải của yêu cầu HTTP đến máy này.

Để thiết lập đường hầm, chạy 2 thành phần như sau:

python tunnel.py -p [client_listen_port] -h [target_host]:[target_port]
python tunneld.py -p [server_listen_port]

Một ứng dụng muốn gửi yêu cầu đến máy nào đó (target_host), nó cần gửi yêu cầu đó thông qua cổng mà tunnel.py được khởi tạo với (client_listen_port).

Triển khai

Bạn có thể tìm thấy mã chương trình tại đây: https://github.com/khuevu/http-tunnel.

Tunnel.py

Thành phần này nghe ở một cổng nhất định. Nó có 2 tiểu trình (thread) riêng biệt để nhận và trả lời yêu cầu:

	...
	BUFFER = 1024 * 50

	#set global timeout
	socket.setdefaulttimeout(30)

	class SendThread(threading.Thread):

	  """
	  Thread to send data to remote tunneld
	  """
	  ...

	  def run(self):
	    while not self.stopped():
	    	# receive data and send to through tunnel
	      data = self.socket.recv(BUFFER)
	      self.conn.send(data)
	  ...

	class ReceiveThread(threading.Thread):

	  """
	  Thread to receive data from remote tunneld
	  """
	  ...

	  def run(self):
	    while not self.stopped():
	      data = self.conn.receive()
	      self.socket.sendall(data)

	  ...

Hằng số BUFFER là lượng dữ liệu theo byte mà chường trình sẽ nhận từ ứng dụng trước khi gửi qua đường hầm. Có thể có nhiều ứng dụng kết nối với chương trình tunnel.py. Vì thế, ta cần tạo kết nối riêng cho mỗi ứng dụng. Dưới đây là đoạn mã của lớp Connection:

class Connection():
  
  def __init__(self, connection_id, remote_addr):
    self.id = connection_id
    self.http_conn = httplib.HTTPConnection(remote_addr['host'], remote_addr['port'])
  ...

  def create(self, target_addr):
    params = urllib.urlencode({"host": target_addr['host'], "port": target_addr['port']})
    headers = {"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Accept": "text/plain"}

    self.http_conn.request("POST", self._url("/" + self.id), params, headers)

    response = self.http_conn.getresponse()
    response.read()
    if response.status == 200:
      print 'Successfully create connection'
      return True 
    else:
      print 'Fail to establish connection: status %s because %s' % (
        response.status, response.reason)
      return False 

  def send(self, data):
    params = urllib.urlencode({"data": data})
    headers = {"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Accept": "text/plain"}
    try: 
      self.http_conn.request("PUT", self._url("/" + self.id), params, headers)
      response = self.http_conn.getresponse()
      response.read()
      print response.status 
    except (httplib.HTTPResponse, socket.error) as ex:
      print "Error Sending Data: %s" % ex

  def receive(self):
    try: 
      self.http_conn.request("GET", "/" + self.id)
      response = self.http_conn.getresponse()
      data = response.read()
      if response.status == 200:
        return data
      else: 
        print "GET HTTP Status: %d" % response.status
        return ""
    except (httplib.HTTPResponse, socket.error) as ex:
      print "Error Receiving Data: %s" % ex
      return "" 

  ...

Như bạn thấy ở đây, Connection có những hàm để thiết lập đường hầm, gửi và nhận dữ liệu. Sự tưong tác này được xây dựng trên giao thức HTTP. Cụ thể là:

 • POST request: yêu cầu thiết lập kết nối.
 • PUT request: gửi dữ liệu qua kết nối.
 • GET request: nhận kết nối.
 • DELETE request: kết thúc kết nối.

Sẽ rõ ràng hơn khi ta nhìn vào mã của tunneld.py, thành phần nhận những yêu cầu HTTP này:

class ProxyRequestHandler(BaseHTTPRequestHandler):
  ...

  BUFFER = 1024 * 50 

  def _get_connection_id(self):
    return self.path.split('/')[-1]
  ...

  def do_GET(self):
    """GET: Read data from TargetAddress and return to client through http response"""
    s = self._get_socket()
    if s:
      try:
        data = s.recv(self.BUFFER)
        print data
        self.send_response(200)
        self.end_headers()
        if data:
          self.wfile.write(data)
    ...

  def do_POST(self):
    """POST: Create TCP Connection to the TargetAddress"""
    id = self._get_connection_id() 

    length = int(self.headers.getheader('content-length'))
    req_data = self.rfile.read(length)
    params = cgi.parse_qs(req_data, keep_blank_values=1) 
    target_host = params['host'][0]
    target_port = int(params['port'][0])

    print 'Connecting to target address: %s % s' % (target_host, target_port)
    #open socket connection to remote server
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect((target_host, target_port))
    s.settimeout(7)
    print 'Successfully connected'
    #save socket reference
    self.sockets[id] = s
    try: 
      self.send_response(200)
      self.end_headers()
    except socket.error, e:
      print e

  def do_PUT(self):
    """Read data from HTTP Request and send to TargetAddress"""
    id = self._get_connection_id()
    s = self.sockets[id]
    length = int(self.headers.getheader('content-length'))
    data = cgi.parse_qs(self.rfile.read(length), keep_blank_values=1)['data'][0] 
    try: 
      s.sendall(data)
      self.send_response(200)
    ...

  def do_DELETE(self): 
    self._close_socket()
    self.send_response(200)
    self.end_headers()

Ở đây, ProxyRequestHandler chính là một máy chủ HTTP, nhận và xử lý những yêu cầu cơ bản của HTTP.

 • do_POST: hàm này xử lý những yêu cầu POST. Nó sẽ lấy thông tin về máy đối tượng (tên miền, cổng) và tạo kết nối TCP đến máy đó. Nó trả về trạng thái 200 nếu kết nối này thành công.
 • do_GET: hàm này lấy dữ liệu từ kết nối đã được thiết lập với máy đối tương trong do_POST. Sau đó nó trả dữ liệu này trong trả lời HTTP của yêu cầu GET.
 • do_PUT: hàm này lấy nhận yêu cầu PUT, đọc dữ liệu từ tải của yêu cầu đó và gửi qua kết nối nói trên.
 • do_DELETE: hàm này đóng kết nối với máy đối tượng.

Thử nghiệm chương trình

Chúng ta sẽ thử chương trình này bằng việc kết nối với một IRC server thông qua chương trình. Trước hết, thiết lập đường hầm cần thiết. Tại một máy ngoại mạng, không bị chặn bởi tường lửa, chạy:

python tunneld.py -p 80

Tại máy nội mạng chạy:

python tunnel.py -p 8889 -h mayngoaimang:80 irc.freenode.net:6667

Như vậy ta đã thiết lập một đương hầm ở cổng 8889 qua máy ngoại mạng đến IRC server ở cổng 6667. Yêu cầu đến cổng 6667 thường bị chặn bởi tường lửa. Để thử nghiệm, ta kết nối đến cổng 8889 và gửi yêu cầu theo giao thức IRC:

nc localhost 8889
NICK abcxyz
USER abcxyz abcxyz irc.freenode.net :abcxyz

(nc - netcat - là một công cụ giúp bạn gửi giữ liệu trên TCP: http://www.irongeek.com/i.php?page=backtrack-3-man/netcat).

Ta nhận được trả lời thông báo kết nối thành công:

:calvino.freenode.net NOTICE * :*** Looking up your hostname...
:calvino.freenode.net NOTICE * :*** Checking Ident
:calvino.freenode.net NOTICE * :*** Found your hostname
:calvino.freenode.net NOTICE * :*** No Ident response
NICK abcxyz
USER abcxyz abcxyz irc.freenode.net :abcxyz
:calvino.freenode.net 001 abcxyz :Welcome to the freenode Internet Relay Chat Network abcxyz
:calvino.freenode.net 002 abcxyz :Your host is calvino.freenode.net[ ... /6667], running version ircd-seven-1.1.3
:calvino.freenode.net 003 abcxyz :This server was created Sun Dec 4 2011 at 14:42:47 CET
:calvino.freenode.net 004 abcxyz calvino.freenode.net ircd-seven-1.1.3 DOQRSZaghilopswzCFILMPQbcefgijklmnopqrstvz bkloveqjfI
:calvino.freenode.net 005 abcxyz CHANTYPES=# EXCEPTS INVEX CHANMODES=eIbq,k,flj,CFLMPQcgimnprstz CHANLIMIT=#:120 PREFIX=(ov)@+ MAXLIST=bqeI:100 MODES=4 NETWORK=freenode KNOCK STATUSMSG=@+ CALLERID=g :are supported by this server
:calvino.freenode.net 005 abcxyz CASEMAPPING=rfc1459 CHARSET=ascii NICKLEN=16 CHANNELLEN=50 TOPICLEN=390 ETRACE CPRIVMSG CNOTICE DEAF=D MONITOR=100 FNC TARGMAX=NAMES:1,LIST:1,KICK:1,WHOIS:1,PRIVMSG:4,NOTICE:4,ACCEPT:,MONITOR: :are supported by this server
:calvino.freenode.net 005 abcxyz EXTBAN=$,arx WHOX CLIENTVER=3.0 SAFELIST ELIST=CTU :are supported by this server
:calvino.freenode.net 251 abcxyz :There are 232 users and 70582 invisible on 31 servers
:calvino.freenode.net 252 abcxyz 45 :IRC Operators online
:calvino.freenode.net 253 abcxyz 10 :unknown connection(s)
:calvino.freenode.net 254 abcxyz 34513 :channels formed
:calvino.freenode.net 255 abcxyz :I have 6757 clients and 1 servers
:calvino.freenode.net 265 abcxyz 6757 10768 :Current local users 6757, max 10768
:calvino.freenode.net 266 abcxyz 70814 83501 :Current global users 70814, max 83501
:calvino.freenode.net 250 abcxyz :Highest connection count: 10769 (10768 clients) (2194912 connections received)
...

Kết

Như vậy chúng ta đã đi qua một chương trình xử lý dữ liệu mạng với Python. Chương trình chủ yếu làm việc với dữ liệu thông qua socket API. Một điều quan trọng khác mà bài viết này đề cập đến là sự tách biệt giữa giao thức ứng dụng và dữ liệu gửi trên giao thức đó. Chúng ta có thể vận chuyển dữ liệu mà thông thường đuợc gửi bằng giao thức này qua một giao thức khác.

Chú ý: Chương trình chỉ có mục đích thí nghiệm và không phù hợp với chạy thực dụng.

Thuật toán đẹp: Tìm chuỗi Boyer-Moore-Horspool

written by Nguyễn Thành Nam, on Jan 9, 2014 2:35:00 PM.

Mục đích

Tìm chính xác (exact match) chuỗi con (substring) trong một chuỗi dài hơn.

Ý tưởng chính

Gọi chuỗi cần tìm là P (pattern), và chuỗi dài là T (text).

So sánh ngược P trong T, nghĩa là ta sẽ so sánh ký tự cuối của P trước, sau đó so sánh ký tự kế cuối, và lần lượt như vậy đến ký tự đầu tiên trong P. Gọi vị trí trong T để bắt đầu so sánh hai chuỗi là i. Việc so sánh sẽ so sánh lần lượt T[i] với ký tự cuối của P, rồi T[i-1] với ký tự kế cuối của P, v.v...

Nếu việc so sánh ngược vượt qua được ký tự đầu tiên trong P, ta đã tìm được P trong T.

Nếu việc so sánh ngược bị thất bại, ta sẽ căn P cho khớp với T[i] và thử lại việc so sánh ngược. Điều này tương đương với việc dịch chuyển i đến vị trí xa hơn trong T. Đây là ý tưởng chủ chốt của thuật toán BMH.

 • Nếu T[i] không có trong P, thì ta có thể dịch chuyển i đến vị trí i + len(P).
 • Nếu vị trí cuối cùng của T[i] trong P là x thì ta dịch chuyển i đến vị trí i + len(P) - x - 1.
Trạng thái bắt đầu

       i
       |
       v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  +-+-+-+-+-+
  |a|a|c|b|a|
  +-+-+-+-+-+

------------------------------------------

So sánh tiếp tục

       i
       |
       v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
       =
  +-+-+-+-+-+
  |a|a|c|b|a|
  +-+-+-+-+-+

------------------------------------------

So sánh tiếp tục

       i
       |
       v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      = =
  +-+-+-+-+-+
  |a|a|c|b|a|
  +-+-+-+-+-+

------------------------------------------

So sánh sai

       i
       |
       v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     ! = =
  +-+-+-+-+-+
  |a|a|c|b|a|
  +-+-+-+-+-+

------------------------------------------

Căn P theo T[i]...

       i
       |
       v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
       |
     +-+-+-+-+-+
     |a|a|c|b|a|
     +-+-+-+-+-+

------------------------------------------

... cũng có nghĩa là dịch chuyển i

          i
          |
          v
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | |d|b|a| | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

     +-+-+-+-+-+
     |a|a|c|b|a|
     +-+-+-+-+-+

Để cài đặt hai bước trên, người ta thường dùng một mảng chứa vị trí cuối cùng của các ký tự trong P trừ ký tự cuối cùng (P[ : -1]).

Ví dụ

Giả sử chúng ta muốn tìm chuỗi needle trong chuỗi find the needle in the haystack.

Trước khi bắt đầu, ta sẽ lập bảng vị trí cuối của các ký tự trong P[ : -1].

Ký tựVị tríDiễn giải
n0
e2Ta chọn vị trí của ký tự thứ hai.
d3
l4

Và sự thay đổi ở các bước của thuật toán. Vì độ dài của P là 6, nên i sẽ bắt đầu từ vị trí 5. Trong bảng dưới, chữ đậm là ký tự trùng nhau của T và P, chữ gạch dưới là các ký tự đang xét.

iTT[i]Diễn giải
5find the needle in the haystacktt không có trong bảng. Dịch i lên 11 (5 + 6).
11find the needle in the haystackee có trong bảng. Dịch i lên 14 (11 + 6 - 2 - 1).
14find the needle in the haystackeTìm thấy. e có trong bảng. Dịch i lên 17 (14 + 6 - 2 - 1).
17find the needle in the haystacknn có trong bảng. Dịch i lên 22 (17 + 6 - 0 - 1).
22find the needle in the haystackkhoảng trắngkhoảng trắng không có trong bảng. Dịch i lên 28 (22 + 6).
28find the needle in the haystackaa không có trong bảng. Dịch i lên 34 (28 + 6). Dừng việc tìm kiếm vì đã xét hết chuỗi.

Độ phức tạp

Thời gian chạy: Tệ nhất là O(n*m), với n là độ dài của T và m là độ dài của P. Trung bình là O(n). Và tốt nhất là dưới tuyến tính (sublinear) vì thuật toán có thể nhảy qua nhiều ký tự. Trong ví dụ trên, ta chỉ cần 12 phép so sánh để tìm chuỗi needle (6 ký tự) trong chuỗi find the needle in the haystack (31 ký tự).

Bộ nhớ cần thiết: O(n) với n là số ký tự trong bảng chữ cái (ví dụ như 256 giá trị của một byte, hoặc nếu bảng chữ cái là Unicode thì có thể sẽ nhiều hơn 60000 giá trị) vì chúng ta cần tạo bảng vị trí các ký tự trong P.

Thuật toán BMH là thuật toán tìm chuỗi chính xác tổng quát nhất, nhanh nhất, và đơn giản nhất.

Thuật toán đẹp: Partition (ngăn)

written by Nguyễn Thành Nam, on Jan 1, 2014 12:34:00 AM.

Mục đích

Chia một mảng ra thành hai cụm: một cụm thỏa điều kiện, và cụm còn lại.

Cài đặt

Sử dụng mảng phụ

def partition(a, pred):
  head = [x for x in a if pred(x)]
  tail = [x for x in a if not pred(x)]
  return head + tail, len(head)

Không dùng mảng phụ

Ý tưởng chính là sử dụng một biến phụ chứa vị trí trong mảng A mà nếu phần tử đang xét thỏa điều kiện sẽ được chuyển vào.

def partition(a, pred):
  okay_idx = 0
  for i, x in enumerate(a):
    if pred(x):
      a[okay_idx], a[i] = a[i], a[okay_idx] # swap
      okay_idx += 1
  return a, okay_idx

Độ phức tạp

Thời gian chạy: O(n)

Bộ nhớ cần thiết: O(n) nếu sử dụng mảng phụ, hoặc O(1) nếu không

Ứng dụng

Ứng dụng nổi tiếng nhất là thuật toán QuickSort do Tony Hoare sáng tạo ra. Thuật toán QuickSort sắp xếp một mảng với độ phức tạp trung bình là O(n*logn) với n là số lượng phần tử trong mảng. Độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất có thể là O(n*n).

Sau đây là một cài đặt dễ hiểu của QuickSort. Cài đặt này chỉ dùng để thể hiện ý tưởng chứ không nên dùng trong các ứng dụng.

Ý tưởng chủ đạo là lấy ra một phần tử nào đó trong A (tức là A' chỉ còn N-1 phần tử) gọi là pivot, ngăn A' thành hai cụm (một cụm nhỏ hơn pivot, một cụm còn lại). Tiếp tục gọi đệ quy để sắp xếp hai cụm đó và nối chúng lại với nhau thông qua pivot.

def quicksort(a):
  if len(a) <= 1:
    return a
  pivot = a[-1]
  a, pivot_idx = partition(a[ : -1], lambda x: x <= pivot)
  return quicksort(a[ : pivot_idx]) + [pivot] + quicksort(a[pivot_idx : ])

import itertools
for l in range(8):
  a = range(l)
  for p in itertools.permutations(a):
    p = list(p)
    assert quicksort(p) == a

Bài toán mở rộng

 1. Cho một mảng số nguyên A. Tìm K phần tử nhỏ nhất trong A.
 2. Cho một mảng số nguyên A và một số nguyên X. Đếm số tập hợp 2-phần-tử trong mảng A có tổng nhỏ hơn hoặc bằng X.

Các bạn có thể trao đổi về cách giải bài các bài toán mở rộng này với độ phức tạp trung bình O(n) trong diễn đàn.

Thuật toán đẹp: Tìm nhị phân

written by Nguyễn Thành Nam, on Dec 27, 2013 1:13:00 PM.

Mục đích

Tìm phần tử X trong một mảng đã được sắp xếp.

Ý tưởng chính

Chia mảng ra thành 3 cụm: cụm bên trái, phần tử ở giữa, và cụm bên phải. So sánh X với phần tử ở giữa. Nếu X bằng với phần tử ở giữa thì ta đã tìm được X trong mảng. Nếu X lớn hơn thì tìm X trong cụm bên phải. Nếu X nhỏ hơn thì tìm X trong cụm bên trái.

Hiệu quả

Thời gian thực hiện: O(logn)

Bộ nhớ cần thiết: O(1)

Cài đặt

Cài đặt đệ quy

def bin_search(x, a, left_idx, right_idx):
  if left_idx > right_idx:
    return -1
  mid_idx = left_idx + (right_idx - left_idx) // 2
  mid = a[mid_idx]
  if x == mid:
    return mid_idx
  elif x < mid:
    return bin_search(x, a, left_idx, mid_idx - 1)
  else:
    return bin_search(x, a, mid_idx + 1, right_idx)

assert bin_search(0, [0], 0, 0) == 0
assert bin_search(0, [1], 0, 0) == -1
assert bin_search(0, [0, 1], 0, 1) == 0
assert bin_search(1, [0, 1], 0, 1) == 1
assert bin_search(2, [0, 1], 0, 1) == -1

Cài đặt vòng lặp

def bin_search(x, a, left_idx, right_idx):
  while left_idx <= right_idx:
    mid_idx = left_idx + (right_idx - left_idx) // 2
    mid = a[mid_idx]
    if mid == x:
      return mid_idx
    elif x < mid:
      right_idx = mid_idx - 1
    else:
      left_idx = mid_idx + 1
  return -1

Tham khảo thêm

Mô-đun bisect trong thư viện chuẩn của Python.

Một số bài toán mở rộng

 1. Mảng đã được sắp xếp nhưng đã bị xoay vòng (ví dụ [4, 5, 6, 7, 1, 2, 3]).
 2. Mảng 2 chiều đã được sắp xếp theo dòng, và cột (a[i][j] < a[i + 1][j] và a[i][j] < a[i][j + 1]).

Các bạn có thể trao đổi ý tưởng giải quyết các bài toán mở rộng này trong diễn đàn.

Truy vấn triệu bản ghi với MySQL

written by Nguyễn Thành Nam, on Jul 25, 2012 11:56:00 AM.

Trong bài viết của bạn Phạm Thị Minh Hoài, chúng ta đã được hướng dẫn cách truy vấn MySQL với DB-API của Python. Phần này chúng ta sẽ bàn về một số điểm cần chú ý nếu câu truy vấn của chúng ta trả về một lượng lớn bản ghi từ MySQL.

Hết bộ nhớ

Vấn đề

Một câu truy vấn có thể trả về một lượng dữ liệu khổng lồ. Ví dụ câu truy vấn SELECT * FROM users có thể trả về hơn chục triệu bản ghi ở các ứng dụng lớn. Trong điều kiện bình thường, có lẽ lượng bản ghi lớn như vậy sẽ khiến cho chương trình của chúng ta sử dụng hết bộ nhớ và bị buộc phải chấm dứt giữa chừng, cho dù chúng ta có sử dụng fetchone, fetchmany hay fetchall để lấy dữ liệu.

Lý do là phần giao tiếp giữa Python và MySQL mặc định sẽ lấy tất cả các bản ghi của câu truy vấn về trước, chứa chúng trong bộ nhớ, rồi sau đó trả về cho Python một bản ghi, nhiều bản ghi, hay tất cả các bản ghi đó tùy thuộc vào hàm nào được gọi.

Điều này cũng dễ hiểu vì giao thức mạng của MySQL là mô hình yêu cầu/đáp trả (request/response). Một truy vấn là một yêu cầu. Và các bản ghi của truy vấn đó là một đáp trả. Cho nên trình điều khiển (driver) cần phải đọc hết toàn bộ đáp trả để kết thúc chu trình yêu cầu/đáp trả trước khi trả lời các lời gọi hàm fetchone, fetchmany hay fetchall. Nói một cách khác, các hàm fetchone hay fetchmany trả về kết quả đã có trong bộ nhớ.

Đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta có thể gọi fetchone hay fetchmany nhiều lần. Các hàm này không tạo một chu trình yêu cầu/đáp trả mới mà chỉ đơn giản là tiếp tục trả về các bản ghi đã chứa trong bộ nhớ.

Cách khắc phục

Cách khắc phục là sử dụng SSCursor khi tạo con trỏ từ kết nối MySQL. Lớp SSCursor nằm trong mô-đun MySQLdb.

conn = MySQLdb.connect(...)
cursor = MySQLdb.SSCursor(conn)

Sau đó khi gọi fetchone hoặc fetchmany thì trình điều khiển sẽ không đọc toàn bộ đáp trả vào bộ nhớ nữa mà sẽ chỉ đọc vừa đủ để trả về bấy nhiêu bản ghi cho ta.

Lưu ý

Khi sử dụng SSCursor, ta nhất định phải đảm bảo chu trình yêu cầu/đáp trả được hoàn tất. Ví dụ câu truy vấn trả về 10 bản ghi, thì ta phải đảm bảo đọc hết 10 bản ghi này. Nếu ta chỉ gọi fetchone 5 lần, thì sẽ còn 5 bản ghi vẫn chưa được đọc hết, và do đó ta sẽ không thể gửi truy vấn khác trong cùng kết nối hiện tại.

SSCursor không giữ kết quả trong bộ nhớ nên ta sẽ không thể di chuyển con trỏ tới, hoặc lùi để truy xuất bản ghi ta cần. Điều duy nhất chúng ta có thể làm với SSCursor là đọc tuần tự tất cả các bản ghi.

Hết giờ (timeout)

Vấn đề

Với SSCursor ta có thể sẽ viết mã như sau:

row = cursor.fetchone()
while row:
  # xử lý row
  row = cursor.fetchone()

Đoạn mã này đôi khi sẽ gây ra lỗi 2013 (Lost connection to MySQL server during query).

Lý do là việc xử lý từng bản ghi sẽ làm ta tốn thời gian, và ta sẽ không thể đọc đáp trả đủ nhanh, khiến cho máy chủ MySQL phải hoãn việc gửi tiếp các bản ghi về cho ta. Máy chủ MySQL chỉ có thể hoãn việc gửi thông tin trong một thời gian ngắn. Quá thời gian này, máy chủ sẽ tự ngắt kết nối.

Cách khắc phục

Tốt nhất là chúng ta sử dụng SSCursor để đọc tất cả các bản ghi từ máy chủ ở xa và ghi chúng vào một tập tin trên máy hiện tại. Sau đó ta đọc lại từ tập tin này và xử lý từng bản ghi đã lưu. Khi làm như vậy, chúng ta tránh được lỗi hết bộ nhớ đã đề cập ở trên, và hy vọng rằng việc ghi bản tin ra dĩa xảy ra đủ nhanh để ta có thể đọc bản ghi khác gần như ngay lập tức, tránh được lỗi hết giờ.

Lưu ý

Với việc ghi bản tin ra dĩa (hoặc một nơi nội bộ nào khác), chúng ta cần đảm bảo rằng nơi đó có đủ chỗ để lưu toàn bộ các bản ghi đọc được.

Tham số tự động

written by Nguyễn Thành Nam, on Jul 23, 2012 8:41:30 AM.

Tham số mặc định

Python cho phép chúng ta khai báo hàm với tham số mặc định như sau:

def function(arg_1, arg_2={}):
  arg_2[arg_1] = True
  print (arg_2)

Với khai báo hàm trên, tham số arg_2* trở thành một tham số mặc định và sẽ nhận giá trị là một từ điển rỗng. Khi gọi hàm function, chúng ta có thể không cung cấp giá trị cho tham số arg_2. Ví dụ khi thực hiện lệnh gọi sau, trên màn hình sẽ xuất hiện chuỗi {1: True}:

function(1)  # in ra '{1: True}'

Nếu tiếp tục gọi một lần tương tự, chúng ta nhận được một kết quả ngoài mong đợi.

function(2) # in ra '{1: True, 2: True}'

Lần này, thay vì chỉ in ra từ điển với một khóa {2: True}, ta nhận được cả hai giá trị.

Ý nghĩa của tham số mặc định

Lý giải điều này không khó. Trong mục 4.7.1 của Bài chỉ dẫn Python có nêu:

Giá trị mặc định được định giá tại nơi hàm được định nghĩa.

Điều này dẫn đến hệ quả là:

Giá trị mặc định chỉ được định giá một lần. Điểm này quan trọng khi [giá trị] mặc định là một giá trị khả biến như danh sách, từ điển hoặc các đối tượng của hầu hết mọi lớp.

Do đó, với ví dụ của hàm function ở trên, tham số arg_2 sẽ nhận giá trị mặc định là từ điển được tạo ra ngay khi dòng lệnh def function(...) được dịch và thực thi. Trong các lần gọi lệnh function sau đó, nếu không xác định tham số cho arg_2, thì arg_2 sẽ chỉ đến cùng một từ điển này. Và vì thế mọi tác động đến arg_2 đều tác động đến cùng một đối tượng từ điển.

Thông thường, cách giải quyết vấn đề này sẽ bao gồm:

 1. Xác định giá trị mặc định là None ở câu lệnh def
 2. Khởi tạo giá trị mặc định mới và gán nó vào biến ở trong thân hàm nếu giá trị hiện tại là None

Hàm function sẽ được sửa lại như sau:

def function(arg_1, arg_2=None):
  if arg_2 is None: # kiểm tra arg_2 có phải None không
    arg_2 = {}   # gán đối tượng từ điển mới vào arg_2
  arg_2[arg_1] = True
  print (arg_2)

Mô-đun auto_argument

Để đơn giản hóa và tránh lập đi lập lại dòng lệnh if, tôi đã phát triển một thư viện nhỏ đặt tên là auto_argument (thông số tự động).

Với thư viện này, chúng ta có thể viết lại hàm function như sau:

@callable_auto_argument([('arg_2', None, dict)])
def function(arg_1, arg_2=None):
  arg_2[arg_1] = True
  print (arg_2)

Điểm khác biệt chính là ở việc sử dụng bộ trang hoàng callable_auto_argument để tự động thay thế tham số arg_2 với giá trị trả về từ lệnh gọi dict().

Bộ trang hoàng auto_argument (lớp cha của callable_auto_argument) nhận một dãy các bộ 3 (tên tham số, giá trị dấu, giá trị thay thế) (argument name, marker, value). Khi tham số có giá trị là giá trị dấu thì giá trị của tham số sẽ được thay bằng giá trị tạo ra từ giá trị thay thế. callable_auto_argument tạo ra giá trị thay thế bằng cách gọi hàm giá trị thay thế. Người dùng cũng có thể tạo lớp con của các bộ trang hoàng này để tùy chỉnh giá trị thay thế riêng hoặc tránh phải lập lại giá trị dấu. Xem qua hàm test_subclass và lớp auto_dict_argument trong mã nguồn.

Mã nguồn của các bộ trang hoàng này được liệt kê ở ngay dưới. Mã nguồn này được cung cấp theo điều khoản bản quyền MIT. Người dùng có thể tùy ý sử dụng, hay sửa đổi mã nguồn cho hợp với nhu cầu.

'''Automatically replace a default argument with some other (potentially
dynamic) value.

The default argument is usually guarded like this::

  def func(arg=None):
    if arg is None:
      arg = dict()
    // use arg

With decorators provided in this module, one can write::

  __marker = object()

  @callable_auto_argument([('arg', __marker, dict)])
  def func(arg=__marker):
    // use arg

See class:`callable_auto_argument`.

Also, the standard Python behavior could be thought as::

  __marker = object()

  @passthru_auto_argument([('arg', __marker, {})])
  def func(arg=__marker):
    // ...

See class:`passthru_auto_argument`.

These classes can be used by themselves or serve as base classes for more
customizations. For example, to eliminate repeated typings, one can subclass
``callable_auto_argument`` like this::

  class auto_dict_argument(callable_auto_argument):

    def __init__(self, *names):
      names_markers_values = []
      for name in names:
        names_markers_values.append((name, None, dict))
      super(auto_dict_argument, self).__init__(names_markers_values)

And then apply this on methods like this::

  @auto_dict_argument('arg_1', 'arg_2', 'arg_3')
  def method(arg_1=None, arg_2=None, arg_3=None):
    # arg_1, arg_2, arg_3 are new dicts unless specified otherwise
    # and these lines are no longer required
    # if arg_1 is None: arg_1 = {}
    # if arg_2 is None: arg_2 = {}
    # if arg_3 is None: arg_3 = {}

'''


import unittest


class auto_argument(object):
  '''The base class for automatic argument.

  Subclasses must implement method:`create` to create appropriate value for
  the argument.

  '''

  def __init__(self, names_markers_values):
    '''Construct an auto argument decorator with a collection of variable
    names, their markers, and their supposed values.

    The __supposed__ value objects are used in method:`create` to produce
    final value.

    Args:

      names_markers_values (collection of 3-tuples): A collection of
        (string, object, object) tuples specifying (in that order) the
        names, the marker objects, and the supposed value objects

    '''

    self.names_markers_values = names_markers_values

  def create(self, name, current_value, value):
    '''Return a value based for the named argument and its current value.

    This final value will be used to replace what is currently passed in
    the invocation.

    Subclasses MUST override this method to provide more meaningful
    behavior.

    Args:

      name (string): The argument's name
      current_value: Its current value in this invocation
      value: The supposed value passed in during construction time

    Returns:

      Final value for this argument

    '''

    raise NotImplementedError()

  def __call__(self, orig_func):
    def new_func(*args, **kw_args):
      for name, marker, value in self.names_markers_values:
        # check kw_args first
        try:
          if kw_args[name] is marker:
            kw_args[name] = self.create(name, kw_args[name], value)
        except KeyError:
          # ignored
          pass
        else:
          continue

        # then check args
        # we need to instropect the arg names from orig_func
        co_obj = orig_func.func_code
        # number of required arguments
        nr_required = (co_obj.co_argcount -
                  len(orig_func.func_defaults))
        for i in range(nr_required, co_obj.co_argcount):
          if co_obj.co_varnames[i] != name:
            continue
          # is it supplied in args?
          if i < len(args):
            if args[i] is marker:
              if isinstance(args, tuple):
                args = list(args)
              args[i] = self.create(name, args[i], value)
          # it is not, so, check defaults
          else:
            default = orig_func.func_defaults[i - nr_required]
            if default is marker:
              kw_args[name] = self.create(name, default, value)

      # invoke orig_func with new args
      return orig_func(*args, **kw_args)

    return new_func


class callable_auto_argument(auto_argument):

  def create(self, name, current_value, value):
    # call on value
    return value()


class passthru_auto_argument(auto_argument):

  def create(self, name, current_value, value):
    # just return it directly
    return value


class AutoArgumentTest(unittest.TestCase):

  def test_keyword_1(self):

    marker = 'replace_me'

    @passthru_auto_argument([('arg_name', marker, 'done')])
    def orig_func_0(arg_name=marker):
      return arg_name

    self.assertEqual('done', orig_func_0())
    self.assertEqual('done', orig_func_0(marker))
    self.assertEqual('not_replace', orig_func_0('not_replace'))
    self.assertEqual('done', orig_func_0(arg_name=marker))
    self.assertEqual('not_replace', orig_func_0(arg_name='not_replace'))

    @passthru_auto_argument([('arg_name', 'replace_me', 'done')])
    def orig_func_1(junk, arg_name='replace_me'):
      return junk, arg_name

    self.assertEqual(('ignore', 'done'), orig_func_1('ignore'))
    self.assertEqual(('ignore', 'done'),
        orig_func_1('ignore', marker))
    self.assertEqual(('ignore', 'not_replace'),
        orig_func_1('ignore', 'not_replace'))
    self.assertEqual(('ignore', 'done'),
        orig_func_1('ignore', arg_name=marker))
    self.assertEqual(('ignore', 'not_replace'),
        orig_func_1('ignore', arg_name='not_replace'))

  def test_keyword_2(self):

    marker_1 = 'replace_me'
    marker_2 = 'replace_too'

    @passthru_auto_argument([('arg_1', marker_1, 'done'),
           ('arg_2', marker_2, 'enod')])
    def orig_func_0(arg_1=marker_1, arg_2=marker_2):
      return arg_1, arg_2

    self.assertEqual(('done', 'enod'), orig_func_0())
    self.assertEqual(('not_replace', 'enod'), orig_func_0('not_replace'))
    self.assertEqual(('done', 'not'), orig_func_0(marker_1, 'not'))
    self.assertEqual(('done', 'enod'), orig_func_0(marker_1, marker_2))
    self.assertEqual(('not_1', 'not_2'), orig_func_0('not_1', 'not_2'))

    @passthru_auto_argument([('arg_1', marker_1, 'done'),
           ('arg_2', marker_2, 'enod')])
    def orig_func_1(junk, arg_1=marker_1, arg_2=marker_2):
      return junk, arg_1, arg_2

    self.assertEqual(('.', 'done', 'enod'), orig_func_1('.'))
    self.assertEqual(('.', 'not_replace', 'enod'),
        orig_func_1('.', 'not_replace'))
    self.assertEqual(('.', 'done', 'not'),
        orig_func_1('.', marker_1, 'not'))
    self.assertEqual(('.', 'done', 'enod'),
        orig_func_1('.', marker_1, marker_2))
    self.assertEqual(('.', 'not_1', 'not_2'),
        orig_func_1('.', 'not_1', 'not_2'))

  def test_subclass(self):

    class auto_dict_argument(callable_auto_argument):

      def __init__(self, *names):
        names_markers_values = []
        for name in names:
          names_markers_values.append((name, None, dict))
        super(auto_dict_argument, self).__init__(names_markers_values)

    @auto_dict_argument('arg_1', 'arg_2')
    def test_func(arg_1=None, arg_2=None):
      arg_1['1'] = 'arg_1'
      arg_2['2'] = 'arg_2'
      return (arg_1, arg_2)

    self.assertEqual(({'1': 'arg_1'}, {'2': 'arg_2'}), test_func())
    arg_1, arg_2 = test_func()
    self.assertNotEqual(id(arg_1), id(arg_2))


if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Lập trình giao diện trong Python

written by Nguyễn Thành Nam, on Jul 18, 2012 1:06:00 PM.

Bài viết này bàn về hướng lập trình giao diện (programming to the interface) thay vì giao diện người dùng, hay giao diện đồ họa (user interface, graphical interface).

Lập trình giao diện

Lập trình giao diện (giao tiếp) là một trong hai nguyên tắc cơ bản được nhắc đến trong quyển sách kinh điển Design Patterns. Lập trình giao diện đặt trọng tâm vào việc tạo ra một hợp đồng (contract) chắc chắn giữa hai bên người dùng (consumer) và người cung cấp (producer):

 1. Người dùng: là bên sử dụng các lớp, hàm, hoặc mã mà người cung cấp tạo ra
 2. Người cung cấp: là bên tạo ra thư viện mã
 3. Hợp đồng: là các kiến thức chung mà cả người dùng và người cung cấp đều hiểu và tuân theo

Hợp đồng xác định các lớp cơ bản, và các phương thức của các lớp đó. Vì đây là hợp đồng được cả hai bên tuân theo nên ý nghĩa của các lớp, cũng như cách hoạt động của các phương thức phải được định nghĩa một cách tường minh và chuẩn xác. Người dùng sẽ dựa theo hợp đồng này và sử dụng các lớp trong đó cho mục đích riêng của họ, trong khi người cung cấp có thể thay đổi cách hiện thực hợp đồng một cách khả chuyển miễn sao vẫn đảm bảo được yêu cầu của hợp đồng.

Ví dụ: hợp đồng nêu ra là hàm func nhận vào một số nguyên, và trả về tổng của số nguyên đó với 2. Hợp đồng này rõ ràng ví nó xác định tên hàm (func), giá trị đầu vào (một số nguyên) và giá trị đầu ra (tổng của số nguyên nhập vào với 2). Người sử dụng, khi cần tính tổng của 5 và 2, có thể gọi func(5). Người cung cấp có thể cài đặt def func(i): return i + 2 hoặc func = lambda i: i + 2 hoặc một cách nào khác miễn sao phù hợp với câu chữ của hợp đồng.

Theo quan điểm này, người sử dụng và người cung cấp giao tiếp với nhau thông qua một môi trường chung, một giao diện chung. Người sử dụng dựa trên giao diện này để yêu cầu dịch vụ từ người cung cấp. Còn người cung cấp dựa trên giao diện này để đáp ứng đúng yêu cầu người sử dụng.

Đối với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chúng ta hay gặp các thuật ngữ như giao diện (interface), lớp trừu tượng (abstract class) và lớp cụ thể (concrete class). Giao diện mang tính chất của một hợp đồng, hoàn toàn không có bất kỳ một hiện thực cụ thể nào. Lớp cụ thể là một hiện thực đầy đủ của một giao diện. Và lớp trừu tượng là một hiện thực chưa đầy đủ của một giao diện.

Lập trình giao diện trong Python

Python không có sự phân biệt giữa ba khái niệm này. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta hay viết mã tương tự như sau để mô phỏng một giao diện.

class Interface(object):
  def method_1(self):
    raise NotImplementedError()
  def method_2(self):
    raise NotImplementedError()

Các phương thức trong lớp Interface chỉ có một câu lệnh duy nhất là raise NotImplementedError() để cố tình gây ra biệt lệ khi chúng được gọi.

Một lớp trừu tượng có thể được mô phỏng như sau:

class AbstractClass(Interface):
  def method_1(self):
    # làm một việc gì đó
    pass

Lớp AbstractClass là lớp con của Interface và hiện thực hóa phương thức method_1 nhưng vẫn để phương thức method_2 lơ lửng.

Cuối cùng, một lớp cụ thể là một lớp con của Interface hoặc AbstractClass nhưng hiện thực hóa tất cả các phương thức.

class ConcreteClass(AbstractClass):
  def method_2(self):
    # làm một việc gì đó
    pass

Điểm đáng lưu ý là tất cả các lớp này đều hợp lệ trong Python. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi tạo một đối tượng của một trong ba lớp này và chỉ đến khi gọi một hàm nào đó thì biệt lệ mới xảy ra. Nói cách khác, biệt lệ NotImplementedError chỉ được phát hiện khi chạy, trong khi đáng lẽ nó đã phải được phát hiện ngay khi dịch. Điều này làm mất giá trị của một hợp đồng, và hạn chế việc áp dụng hướng lập trình giao diện trong Python.

Để khác phục điểm yếu này, tôi đã viết một bộ trang hoàng (decorator) nhỏ để bắt lỗi ngay khi một lớp cụ thể được định nghĩa thiếu. Định nghĩa thiếu ở đây mang ý nghĩa rằng lớp cụ thể đã quên định nghĩa một phương thức nào đó.

'''Set of (class) decorators to help with interface programming.

Examples::

  @concrete
  class subclass(parent):
    ...

Released to the public domain.

Nam T. Nguyen, 2012

'''

import dis
import types
import unittest


def concrete(orig_class):
  '''A decorator to ensure that a concrete class has no un-implemented
  methods.

  An un-implemented method is defined similarly to::

    def method(...):
      raise NotImplementedError()

  This, when translated to bytecode, looks like::

    LOAD_GLOBAL    0 (NotImplementedError)
    CALL_FUNCTION   1
    RAISE_VARARGS   1
    ...

  Or when ``raise NotImplementedError``::

    LOAD_GLOBAL    0 (NotImplementedError)
    RAISE_VARARGS   1
    ...

  The check here is for such pattern.

  '''

  for name in dir(orig_class):
    func = getattr(orig_class, name)
    # correct type?
    if type(func) not in (types.FunctionType, types.MethodType):
      continue
    # check if first name is NotImplementedError
    if len(func.func_code.co_names) < 1 or \
        func.func_code.co_names[0] != 'NotImplementedError':
      continue
    # and RAISE_VARARGS somewhere after that
    for position in (3, 6):
      if len(func.func_code.co_code) < position:
        continue
      opcode = ord(func.func_code.co_code[position])
      if dis.opname[opcode] == 'RAISE_VARARGS':
        raise SyntaxError('Function %s.%s must be implemented.' % (
            orig_class.__name__, func.func_name))

  return orig_class


class ConcreteTest(unittest.TestCase):

  def test_raise(self):
    class test1:
      def method(self):
        raise NotImplementedError
    self.assertRaises(SyntaxError, concrete, test1)

    class test2:
      def method(self):
        raise NotImplementedError()
    self.assertRaises(SyntaxError, concrete, test2)

  def test_not_raise(self):
    class test:
      def method(self):
        return NotImplementedError()
    concrete(test)

  def test_subclass(self):
    class parent(object):
      def override_me(self):
        raise NotImplementedError()
    class test(parent):
      def leave_it(self):
        pass
    self.assertRaises(SyntaxError, concrete, test)


if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Để sử dụng bộ trang hoàng concrete này, ta sẽ sửa lại lớp ConcreteClass như sau:

@concrete
class ConcreteClass(AbstractClass):
  # như trên

Nếu ConcreteClass quên hiện thực hóa một phương thức nào đó, Python sẽ thông báo SyntaxError ngay sau khi ConcreteClass được định nghĩa.

Tóm tắt

Lập trình giao diện giúp chúng ta tách biệt hai yếu tố là cái gì, và như thế nào. Người sử dụng quan tâm nhiều đến câu hỏi cái gì được thực hiện hơn là làm sao để thực hiện chúng. Trong khi người cung cấp có thể dễ dàng thay đổi cách thực hiện miễn sao vẫn đảm bảo câu chữ của hợp đồng.

Python không có sẵn cơ chế giao diện và lớp trừu tượng như các ngôn ngữ lập trình khác. Chúng ta phải sử dụng bộ trang hoàng concrete để bắt lỗi định nghĩa thiếu.

Hy vọng bài viết ngắn này sẽ đem lại cho bạn đọc một mẹo lập trình giao diện hữu ích trong Python.

Lập lịch gọi hàm với Gevent

written by Nguyễn Thành Nam, on Aug 22, 2011 2:29:00 PM.

Đôi khi chúng ta cần một cách gì đó để lập lịch gọi hàm tương tự như công cụ cron trong các hệ Unix. Nếu chúng ta may mắn đang làm việc với Gevent sẵn rồi thì hai dòng sau là một cách đơn giản để lập lịch.

def schedule(delay, func, *args, **kw_args):
  gevent.spawn_later(0, func, *args, **kw_args)
  gevent.spawn_later(delay, schedule, delay, func, *args, **kw_args)

Ý tưởng đằng sau hai dòng lệnh này là chúng ta tận dụng sẵn vòng lặp sự kiện (event loop) của Gevent để cài hàm cần được thực thi vào. Do đó, chúng ta sẽ đỡ được việc sử dụng vòng lặp với sleep. Dòng thứ hai có tác dụng như một lệnh gọi đệ quy đuôi (tail recursion), nhưng không tốn bộ nhớ ngăn xếp (stack memory).

Trong trường hợp chúng ta không sử dụng Gevent thì gói apscheduler là một lựa chọn đáng tham khảo khác. Gói này cung cấp dịch vụ lập lịch tương tự như Quartz trong thế giới Java.

Lập trình web với Python (7)

written by Nguyễn Thành Nam, on Aug 11, 2011 3:00:00 PM.

Trong bài cuối của loạt bài Lập trình web với Python, chúng ta sẽ bàn đến chuẩn WSGI (Web Server Gateway Interface).

WSGI, khác với HTTP, CGI và FCGI, không phải là chuẩn giao thức liên lạc (communication protocol) mà là chuẩn giao tiếp (standard interface) giữa ứng dụng máy chủ (server) và các khung xương (framework) hay các ứng dụng web (web application). Hình tượng hóa mà nói, WSGI nằm phía trên HTTP/CGI/FCGI và phía dưới ứng dụng thật sự. Lớp WSGI giúp lớp ứng dụng trao đổi với lớp máy chủ theo một cách khả chuyển, tức là một ứng dụng WSGI có thể chạy như nhau trên máy chủ khác nhau như Apache, NGINX, hay Lighttpd, sử dụng các giao thức khác nhau như CGI, FCGI, SCGI, hay AJP. Nói một cách khác, WSGI "che" cách liên lạc qua mạng và tạo điều kiện cho ứng dụng web tập trung vào việc xử lý các vấn đề quan trọng hơn.

Một ứng dụng WSGI là một đối tượng gọi được (callable object). Một đối tượng gọi được có thể là một hàm, một phương thức, hoặc một đối tượng có hàm call. Đối tượng gọi được này phải nhận hai tham số là environstart_response. Tham số environ là một từ điển với các khóa theo chuẩn CGI và một số khóa đặc biệt mà máy chủ WSGI có thể truyền cho ứng dụng. start_response là một đối tượng gọi được do máy chủ WSGI cung cấp cho ứng dụng để ứng dụng bắt đầu việc truyền dữ liệu cho máy chủ WSGI. start_response nhận hai tham số là dòng trạng thái trả lời (status string) và một danh sách bộ-2 (list of 2-tuple) các đầu mục (header), mỗi bộ-2 bao gồm tên và giá trị của đầu mục. Giá trị trả về của ứng dụng WSGI là một bộ khả lặp (iterable) sinh ra nội dung sẽ được máy chủ WSGI truyền lại cho máy chủ HTTP hoặc trình duyệt.

Ví dụ:

def simple_app(environ, start_response):
  """Simplest possible application object"""
  status = '200 OK'
  response_headers = [('Content-type', 'text/plain')]
  start_response(status, response_headers)
  return ['Hello world!\n']

Đầu tiên, ta thiết lập chuỗi trạng thái là 200 OK, xác định đầu mục Content-typetext/plain rồi gọi start_response với các thông tin như vậy. Giá trị trả về là một danh sách với phần tử duy nhất là chuỗi Hello world!\n. Ta cũng có thể trả về chuỗi Hello world! trực tiếp mà không cần đặt nó vào trong một danh sách vì bản thân một chuỗi cũng là một đối tượng khả lặp. Tuy nhiên, làm như vậy không được khuyến khích vì khi đó máy chủ WSGI sẽ phải làm việc nhiều hơn, lặp qua từng ký tự H, e, l, l, o... thay vì lấy thẳng chuỗi trả lời.

Chúng ta sẽ viết lại ứng dụng đếm số lần truy cập như trong kỳ trước theo dạng một ứng dụng WSGI. Chúng ta sẽ tạo tập tin C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\fcgi-bin\hello2.py với nội dung như sau:

#!C:\Python26\python.exe
from flup.server import fcgi

class HelloApp(object):

	def __init__(self):
		self.count = 0

	def __call__(self, environ, start_response):
		self.count += 1
		start_response('200 OK', [('Content-type', 'text/plain')])
		return ['Hello WSGI World %d' % self.count]

if __name__ == "__main__":
	webapp = HelloApp()
	fcgi.WSGIServer(webapp, bindAddress=("localhost", 8888)).run()

Thực thi ứng dụng này với lệnh python hello2.py, chạy máy chủ Apache với các thiết lập đã làm trong bài viết kỳ trước, và truy cập vào địa chỉ http://localhost/fcgi-bin/hello.py thì chúng ta sẽ thấy hình như sau:

wsgi1.png

Khi làm tươi trình duyệt thì chúng ta nhận được hình sau:

wsgi2.png

So sánh ứng dụng viết theo WSGI và ứng dụng viết theo các giao thức CGI, hay FCGI ta thấy rõ rằng ứng dụng WSGI không cần quan tâm đến việc dữ liệu sẽ được truyền cho trình duyệt bằng cách nào. Ứng dụng WSGI chỉ quan tâm đến việc tạo ra dữ liệu gì và đẩy chỗ dữ liệu đó cho lớp WSGI bên dưới. Lớp này sẽ tự động thực hiện việc truyền tới trình duyệt theo cách tốt nhất có thể.

Tuy nhiên, ứng dụng WSGI cũng phải biết rõ cách hoạt động của máy chủ WSGI. Ví dụ, một ứng dụng WSGI chạy trên máy chủ WSGI theo mô hình CGI thì sẽ không thể trông chờ đến việc sử dụng lại biến toàn cục vì mỗi yêu cầu được một tiến trình riêng xử lý. Đồng thời ứng dụng WSGI cũng phải đảm bảo rằng các chuỗi trả về phải là chuỗi byte (byte string) và không được sử dụng chuỗi unicode (unicode string). Lý do là vì giao thức HTTP không hiểu unicode. Do đó, tốt nhất là ứng dụng WSGI nên gọi encode trên các chuỗi unicode để chuyển các chuỗi unicode thành các chuỗi byte trước khi đưa xuống cho máy chủ WSGI.

Một điểm hay của giao tiếp WSGI là một ứng dụng WSGI có thể gói (wrap) một ứng dụng WSGI khác bên trong. Điều này cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng WSGI hoạt động như các phần giữa (middleware), hoặc bộ lọc (filter).

Ví dụ:

def simple_app(environ, start_response):
  """Simplest possible application object"""
  status = '200 OK'
  response_headers = [('Content-type', 'text/plain')]
  start_response(status, response_headers)
  return ['Hello world!\n']

def real_app(environ, start_response):
  r = simple_app(environ, start_response)
  return ['Tag!\n'] + r

Với đoạn mã trên, ứng dụng real_app đã gói ứng dụng simple_app và chèn vào một chuỗi Tag!\n phía trước những gì mà simple_app gửi về. Đây là một cách để tạo nên các ứng dụng web lớn từ việc ghép các ứng dụng web nhỏ lại với nhau.

Chúng ta dừng loạt bài Lập trình web với Python tại đây. Sau 7 bài viết ngắn gọn (nhưng diễn ra trong một khoảng thời gian dài), chúng ta đã xem xét qua việc cài đặt Apache, và Python, rồi các giao thức nền tảng như HTTP, CGI. Từ đó, chúng ta bàn đến các giao thức hiện đại hơn, có một số ưu điểm tốt như FCGI với ví dụ đếm số lần truy cập. Cuối cùng chúng ta dừng lại với một thảo luận ngắn về giao tiếp WSGI, là giao tiếp phổ thông nhất để viết ứng dụng web trong thế giới Python.

Tôi hy vọng sẽ gặp bạn đọc trong các bài viết khác. Để thảo luận về loạt bài này, bạn có thể sử dụng diễn đàn http://vithon.org/forum/Forum/show/7/Ung_dung_mang_web.html.

Lập trình web với Python (6)

written by Nguyễn Thành Nam, on Jul 1, 2011 5:05:00 PM.

Phần trước chúng ta đã xem xét mô hình hoạt động của một ứng dụng FCGI. Trong phần này chúng ta sẽ viết thử một chương trình FCGI như đã đề cập.

Trước tiên, chúng ta sẽ cần cài đặt thư viện flup của tác giả Allan Saddi. Làm việc này khá đơn giản, chúng ta chỉ việc tải tập tin ez_setup.py từ địa chỉ http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py về một nơi nào đó trên máy, ví dụ như C:\Python26\Scripts. Sau đó chúng ta sẽ gọi lệnh ở màn hình DOS như sau:

C:\>c:\Python26\scripts\ez_setup.py flup

Gói flup sẽ được cài đặt trong C:\Python26\lib\site-packages.

Ở bước 2, chúng ta sẽ tải về tập tin http://www.fastcgi.com/dist/mod_fastcgi-2.4.6-AP22.dll, đổi tên nó thành mod_fastcgi.dll và đặt nó trong C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\modules.

Kế tiếp bước 3, chúng ta sẽ cần cấu hình Apache thành một FCGI client. Chúng ta cần sửa tập tin httpd.conf để thêm vào các dòng sau ở dưới cùng:

LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.dll
Alias "/fcgi-bin/hello.py" "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py"
<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
FastCgiExternalServer "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py" -host localhost:8888

Dòng LoadModule bảo Apache nạp mô-đun mod_fastcgi mà chúng ta vừa làm ở bước 2. Dòng Alias cho Apache biết rằng mọi yêu cầu đến đường dẫn (URI) /fcgi-bin/hello.py thật chất là đến tập tin C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py. Chúng ta cần dòng này bởi vì hello.py sẽ được tạo ở ngoài DocumentRoot. Cũng chính vì thư mục fcgi-bin không nằm trong DocumentRoot nên chúng ta cũng cần lệnh Directory để cho phép Apache phục những yêu cầu truy cập vào thư mục đó. Và cuối cùng lệnh FastCgiExternalServer bảo Apache rằng tập tin hello.py thật chất là một ứng dụng FCGI đã được chạy sẵn tại địa chỉ localhost ở cổng 8888. Chính câu lệnh này sẽ chuyển Apache thành một FCGI client, chuyển tiếp yêu cầu từ trình duyệt đến FCGI server do chúng ta phát triển. Vì chúng ta đang cài đặt trên Windows nên chúng ta chỉ có một lựa chọn là sử dụng FCGI theo chế độ trao đổi qua socket, do đó chúng ta phải dùng FastCgiExternalServer.

Bước 4 là tạo tập tin hello.py trong thư mục C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin. Nếu chưa có thư mục này, bạn đọc hãy tự tạo ra nó. Tập tin hello.py sẽ có nội dung như sau:

#!C:\Python26\python.exe
from flup.server import fcgi

count = 0

class HelloApp(fcgi.WSGIServer):

	def handler(self, req):
		global count
		count += 1
		req.stdout.write('Content-Type: text/plain\n')
		req.stdout.write('\n')
		req.stdout.write('Hello World %d' % count)

if __name__ == "__main__":
	HelloApp(application=None, bindAddress=("localhost", 8888)).run()

Trước hết, chúng ta nhập mô-đun flup.server.fcgi. Kế tiếp chúng ta khai báo một biến đếm tên count với giá trị khởi tạo là 0. Sau đó chúng ta khai báo ứng dụng của chúng ta bằng cách định nghĩa lớp HelloApp kế thừa lớp WSGIServer trong mô-đun flup.server.fcgi. HelloApp sẽ định nghĩa lại hàm handler để xử lý các yêu cầu nhận được.

Hàm handler nhận vào một tham số đó là đối tượng req chứa thông tin về các biến môi trường, các dòng dữ liệu chuẩn như stdin, stdout. Chúng ta sẽ cộng một vào biến đếm toàn cục, và xuất giá trị này ra lại cho trình duyệt. Như một ứng dụng CGI (FCGI) thông thường, trước hết chúng ta cần phải xác định kiểu dữ liệu trả về thông qua Content-Type, theo sau bởi một dòng trống đánh dấu sự chấm dứt các đầu đề (header) và bắt đầu của nội dung, và cuối cùng là nội dung.

Hai dòng lệnh cuối chỉ đơn giản là chạy ứng dụng FCGI này ở địa chỉ localhost và cổng 8888.

Để kiểm tra, chúng ta sẽ cần thực hiện ba việc: chạy ứng dụng hello.py, chạy Apache, và dùng trình duyệt xem trang http://localhost/fcgi-bin/hello.py**. Để chạy ứng dụng hello.py chúng ta chỉ cần nhập lệnh sau ở màn hình DOS:

c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\fcgi-bin>python hello.py

Khi dùng trình duyệt vào xem trang web như trên thì chúng ta sẽ nhận được hình sau:

hello1.png

Nếu làm tươi trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy giá trị đếm tăng lên:

hello2.png

Như vậy chứng tỏ rằng các yêu cầu đều được phục vụ bởi một tiến trình duy nhất. Đây chính là lợi điểm của FCGI so với CGI.

Trong bài sau, chúng ta sẽ xem xét cách phát triển ứng dụng web với WSGI.